Referat fra mødet d. 19/12-2008 med Københavns Kommune om Sundbyvang

Referat af informationsmøde

Den 19. december 2008

Mellem Grundejerforeningerne tilstødende Sundbyvang og Københavns Kommune

 

Tilstede på mødet:

·         Lars Kaldahl, projektleder socialforvaltningen, med økonomi

·         Lars Østergaard, projektleder for Sundbyvang og Sundbygaard.

·         Lars Torp, Asger Andersen GF Dyveke

·         Hans Henrik Gabelgaard GF Hejmdal

·         Frank Engesgaard GF

·         Peter Friis GF Gimle

 

Referat:

Lars Østergaard havde også inviteret en repræsentant for Lokaludvalget Sundby Vest, men denne mødte ikke op.

 

Lars Kaldahl orienterede at der på dette møde ikke deltager nogen repræsentant fra teknik og miljø forvaltingen. Men de vil formentlig være med ved næste møde.

 

Sundbyvang projektet er et fællesprojekt mellem socialforvaltningen, økonomi forvaltningen og Teknik & Miljø forvaltningen

KK har nedsat et Projektråd for Sundbyvang & Sundbygaard

Deltagere: Adm. direktøre fra de tre involverede forvaltninger:

Social-, økonomi- og teknik & miljø-forvaltninger

Projektledere for projektet, og som referer til dette projektråd er Lars Østergaard og Lars Kaldahl

 

Baggrunden for Sundbyvangprojektet

Lars Østergaard gennemgik historikken bag Sundbyvang-projektet:

Sundbyvang er nedslidt, der er skimmelsvamp fra loftet, der kræves renovering for 150 millioner kroner.

Der har siden marts 2008 været overvejelser i kommunen om at løse flere Sundbygaard og Sundbyvang problematikker med et samlet projekt.

 

Der blev udleveret et print af et powerpoint (vedlagt/vedhæftet)

 

Tankerne: Man sælger grunden til almene boligselskaber, som bygger familieboliger og plejeboliger. KK har en strategi om fremover ikke at have er så store institutioner længere. For at få bedre integration.

 

Almene familieboliger er i gennemsnit 100 kvm er pt. vurdringen, men det er ikke endeligt (vil svinge mellem 80-140 kvm). plejerboligerne vil være på gns. 78 kvm incl gang og fællesarealer og arealer til personalet.

 

Pt. bor der i det skraverede område på (se det vedlagte/vedhæftede powerpoint) 127 beboere samt ca. 70 beboere i det ikke skraverede område. Efter projektet vil der være 200 boliger på (70 plejeboliger 130 familieboliger).

 

For de 97 mill der er sat af i budgetforliget, får kk mere ud af pengene med denne model, for kk skal ikke gå ind under serviceloven, men under loven for almene bolig. Årsagen er at KK skal betale byggeriet 100 pct. under serviceloven, mens byggeri efter almenboligloven kun finansieres med 7 pct. fra kommunen.

 

KK vil formentlig få anvisningsret til 1/3 del af de almene boliger.

 

Planen for nybyggeriet er:

Bebyggelseskategori B2. Bebyggelse i 3 etager (stue, 1. og 2. sal) plus udnyttet tag-etage

Det vil evt. blive et ”almene-bolig-plus-projektet (beskrevet i Politiken den 19. december 2008).

For at holde priserne nede, og minimere behovet for ”blå mænd”.

Det går ud på, at beboerne f.eks. skal selv stå for vedligeholdelse

 

Lars Kaldahl nævnte Grøndalsvænge som et eksempel på en mulig model. Byggeriet er endnu ikke opført, men hvis det gennemføres, vil der snarest blive fremlagt tegninger over byggeriet. Se det mht. arkitektur, for det viser at T&M forvaltningen går meget op i arkitektur

 

Begrundelsen for at Sundbyvangarealet er indstillet som en B2 i kommuneplanen 2009 er blandt andet fra teknik & miljø forvaltningen for at passe til de omlæggende områder.

Vedhæftede pdf-fil er en rå-skitse med en bebyggelsesprocent på 60% - vi skal blot være opmærksom på at der ikke har været nogen arkitekt ind over den tegning, og at den på ingen måde beskriver det endelige byggeris udseende eller placering.

 

Kommune- og lokalplanerne:

Kommuneplanen er under vedtagelse og høring formentlig i februar og marts

 

Der vil evt. skulle være laves et Sundbyvang/Sundbygaard-tillæg til kommuneplanen. Dette var KK (Lars Østergaard) i tvivl om, og vil vende tilbage med svar i januar 2009.

 

Kk bekræfter at der helt sikkert skal laves en lokalplan for området. det tager 12-14 mdr og vil starte i foråret 2009.

 

Tidsplan for Sundbyvang (se også vedlagte powerpoint):

 

Skaffe 2-3 grunde for de beboere der skal flytte væk fra det frasolgte område det vil tage år. så nedrivning vil først blive i 2011-2012.

 

I løbet af 2014 står de 70 almene til plejerne og 130 boligerne står færdig.

 

Hvem er driftsherre? Der findes 2 modeller - enten kommunen, eller et boligselskab. med Sundbyvang vil det blive et boligselskab.

 

Næste skridt for dette mødeforum:

- Et offentligt møde med Mikkel Warming arrangeres inden kommuneplanen kommer i høring (formentlig slut januar, start februar 2009), mere info følger, bolden ligger hos KK (Lars Østergaard).

 

Aftale: Alt materiale der går til politikerne om Sundbyvang sendes til GF-repræsentanter mod at vi orienterer vores bagland.

 

Aftale: Dette GF/kk-mødeforum er fremover et oplagt sted at vende tvivl og gode ideer fra GF. Så derfor en opfordring til at GF bruger dette forum.

 

Følgende spørgsmål blev stillet og KK vil vende tilbage

Hvad vil det betyde for mulighederne for at opfylde de politiske ønsker/beslutninger til byggeriet, hvis området blev klassificeret som B1 og ikke B2 som angivet i de foreliggende udkast til kommuneplan 2009?

 

Følgende spørgsmål blev fremsendt til kommunen inden mødet.

 

Kan I oplyse os om størrelsen i kvadratmeter af Sundbyvang matriklen som den er nu

56.558 kvm

Kan I oplyse os om størrelsen i kvardratmeter af det tiltænkte frasolgte areal?

Endnu ikke opgjort/bekræftet i KK, men bud 31.207

Kan i oplyse os om størrelsen i kvadratmeter af det fremtidige Syndbyvang institutionsområde (grunden)

endnu ikke opgjort, men bud:

56.558-31.207 = 25.351kvm

Kan i oplyse os om størrelsen af det samlede etageareal for de nye boliger delt op på familieboliger og handicap-boliger?

13.000 kvm familieboliger

5.430 kvm plejeboliger

 

ialt 18.430

 

Kan i oplyse os om det forventede antal af familiebeboere

130

Kan i oplyse os om det forventede antal af parkeringspladser tilhørende familieboligerne?

Vurdering af antallet af parkeringspladser: forsigtig: 150 pladser

 

Skal der også laves nybyg af 70 stk handicapboliger for Sundbyvang-beboerne indenfor det frasolgte areal. Eller bygges de på det resterende Sundbyvang-institutionsareal?

inden for det frasolgte areal skal der bygges 70 plejeboliger og 130 familieboliger

Hvem bliver bygherre?

ikke bestemt. det skal i udbud

Hvad er dato og processen for lokal-planen?

Kommuneplanen er under vedtagelse og høring formentlig i februar og marts

 

Der vil evt. skulle være laves et Sundbyvang/Sundbygaard-tillæg til kommuneplanen. Dette var Lars Østergaard i tvivl om.

 

Kk bekræfter at der helt sikkert skal laves en lokalplan for området. det tager 12-14 mdr og vil starte i foråret 2009.

 

Hvornår kommer der offentlig høring på kommuneplanen hhv. lokalplanen?

formentlig 8 uger startende i februar for kommuneplanen 2009

mht lokalplanen vides ikke.

 

De grønne områder

 

Vi ønsker friholdelse af de grønne områder (bræmmerne rundt langs Persillevej og Tomatvej. Er det muligt, og hvordan?

taget til referat

Trafikale konsekvenser:

 

kan området klare mere og tungere trafik? Hvordan ser i udfaldsvejene?

vides ikke på nuværende tidspunkt

Vi er bekymret for skolevejen - Irlandsvej.

taget til referat

Vi er bekymret for de omkringliggende stilleveje.

taget til referat

Boligernes størrelser:

 

hvor massivt bliver nybyggeriet?

vides ikke, da bygherre ikke har tegnet endnu

hvor højt bliver nybyggeriet, og hvor bliver det højeste placeret på grunden?

vides ikke, da bygherre ikke har tegnet endnu

Kan vi få eksempler på B2 bygninger?

Lars Kaldahl henviste til Grøndalsvænge. Evt de nye modeller der hedder Almen-bolig-plus

Hvad vil det betyde for mulighederne for at opfylde de politiske ønsker/beslutninger til byggeriet, hvis området blev klassificeret som B1 og ikke B2 som angivet i de foreliggende udkast til kommuneplan 2009?

Dette vil kk besvare efterfølgende.

Kan vi få oplyst boligstandarden/boligtypen af det påtænkte nybyggeri?

Lars Kaldahl henviste til Grøndalsvænge. Evt de nye modeller der hedder Almen-bolig-plus

 

Støjniveau:

 

- Indeholder en kommende lokalplan opklassificeringer af støjniveau?

vides ikke endnu

Byggetrafik og byggegener:

 

Har I planer om at lukke stikvejene for 4-hjulet trafik? (vejene kan ikke holde til det)

vides ikke endnu

Finansieringen:

 

Hvordan er finansieringsmodellen?

Økonomi ved byggeprojektet:

Socialforvaltningenbetaler 7% af den samlede anlægsudgift ved plejerboliger

Økonomiforvaltningen betaler 14% den samlede anlægsafgift ved almene boliger.

Socialforvaltningen har 97mill fra budgetforhandlinger til plejerboliger og resten af sundbyvang/sundbygaard

 

Grunden skal sælges til markedspris

(tjekkes af en valuar)

 

Er det ”sale and leaseback”- modellen?

nej. boligselskabet køber grunden og administrerer den

 

Referent Lars Torp

Generalforsamling 2009