Nyhedsbrev juni 2024


Sandfangsbrønde (vejbrønde) på Funkiavej

Inden renoveringen af Funkiavej skulle startes, blev sandfangsbrøndene (vejbrøndene) på Funkiavej undersøgt med henblik på at reparere/udskifte eventuelle defekte brønde. Undersøgelsen viste, at 19 brønde skulle udskiftes. Pris: 645.000 kr. inkl. moms. Det var en stor og ubehagelig overraskelse, der kan påvirke vores renoveringsmuligheder negativt for Kaktusvej her i 2024.

Men udbedringen af brøndene skal ske inden renoveringen således, at den nyrenoverede vej ikke efterfølgende skal brydes op. Arbejdet, der udføres af ”Byrdals kloak og blik aps” forventes afsluttet i her i juni.

Tak til beboerne på Funkiavej, der positivt har medvirket til projektets gennemførelse ved at give plads til udskiftning af brøndene.

Funkiavej 10, underminering

I slutningen af maj blev GF Hejmdal involveret i en større og ganske kompliceret sag om det underminerede vejareal på hjørnet af Funkiavej og Hyacintvej. Der var dannet en større lunke, der medførte et stort hul i asfalten.

Kommunen gav Hejmdal et påbud om at undersøge årsagen til undermineringen. Byrdal gravede og konstaterede et ikke afproppet kloakrør (hvor rotterne har haft fri adgang til at underminere området) samt at fire rendestensbrønde ikke er tilsluttet hovedkloaken, og vandet fra brøndene afvandes ud i sandet ved fjernvarmerør.

Hofor arbejdede i 2011-13 med fjernvarmen i området. Hofor retablerede bl.a. det område, der er vores, og må allerede på det tidspunkt have observeret de nu konstaterede fejl.

GF Hejmdal har anmodet Hofor om at dække vores omkostninger til den aktuelle opgravning, 76.633,75 kr. Det afviser selskabet med henvisning til, at sagen er forældet. Vi undersøger nu de juridiske aspekter i sagen, ligesom spørgsmålet om en renovering af stikledningerne til kloakken skal afklares.

Renovering af Funkiavej (og måske Kaktusvej)

Udskiftningen af sandfangsbrøndene på Funkiavej har forsinket den oprindelige tidsplan for renoveringen af Funkiavej.

Vores valgte entreprenør Wurtz-Gruppen A/S (W) påbegynder arbejdet i uge 33 (medio august) og afslutter det i uge 44 (ultimo oktober). Hejmdal skal oplyse over for Wurtz senest i uge 38, om vi også ønsker (har råd til at få) Kaktusvej renoveret i 2024. Hvis ikke bliver det i foråret 2025.

Vi har her i juni lappet de værste huller på Kaktusvej.

Praktisk information om vejprojektet:

Prioriteringen af vejstykkerne er fortsat: Funkiavej fra Irlandsvej til diagonalspærringen, jf. ovenfor.

Hvis vi har penge nok, renoveres hele den sydlige del af Kaktusvej ligeledes i efteråret 2024.

Under arbejdet vil Funkiavej blive ensrettet. Der renoveres i den ene halvdel, mens den anden halvdel er åben for ensrettet trafik. Ensretningen bliver fra Irlandsvej mod tværspærringen.

Der vil under renoveringen være mulighed for ind- og udkørsel til Funkiavej for grundejerne langs vejen. Dog kan det i nogle enkelte perioder være nødvendigt at finde alternative parkeringsmuligheder i nærområdet (evt. lademuligheder for elbiler på Sundbyvestervej). Grundejerne vil løbende blive orienteret herom.

Overkørslerne i området, hvor der renoveres, vil fremover udføres med to rækker kørebanebrosten, asfalt og flise.

Bredden på overkørslerne tilpasses de aktuelle forhold på stedet, typisk parkeringsbredden på grunden.

Godkendelsen fra Københavns kommune af opbygningen af overkørslerne foreligger og er omdelt.

Kørebanebrostenene sættes i beton.

Overkørsler, der ikke bruges, nedlægges.

Der etableres ikke nye overkørsler på projektets/foreningens regning.

Bagkanter

Bagkanten er arealet fra flisekant til skel. Der skal være mindst 30 cm. fra flisebagkant til hæk eller anden beplantning. Dette areal skal friholdes. Hvis det ikke er friholdt, bedes grundejerne beskære hækken og/eller fjerne beplantning således, at renoveringsarbejdet kan udføres. Hvis grundejeren ikke gør dette, skal grundejeren dække entreprenørens omkostninger til at skaffe den ovennævnte plads fra flisebagkant til hæk eller anden beplantning.

Alle bagkanter på de nyrenoverede veje vil blive belagt med græs i forbindelse med renoveringen.

Eksisterende asfalt opbrydes, og der genetableres med muldjord og såning af græs.

Hjørner

Alle hjørner udføres i kørebanebrosten.

Blomsterkummerne ved diagonalspærringen Funkiavej/Oxford Alle

Blomsterkummerne udskiftes i forbindelse med vejrenoveringen.

Det løbende vedligehold af vejene fortsætter.

Bestyrelsen understreger endnu engang, at der ikke må indgås private aftaler mellem en grundejer og entreprenøren. Hvis det mod forventning sker, er det på grundejerens egen regning og risiko.

Vejrenoveringen af de nævnte veje er en bunden opgave for Hejmdal og har udgangspunkt i Københavns kommunes varsel om påbud fra 2015.


Parkeringszone

På baggrund af den på generalforsamlingen den 4. marts 2024 store tilslutning (90% af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget) til etablering af en privat parkeringszone med restriktioner, har bestyrelsen påbegyndt arbejdet i samarbejde med COPARK.

GF Hejmdal ansøgte den 12. marts kommunen om tilladelse til at etablere en parkeringszone. Vi har desværre endnu ikke hørt fra kommunen, hvilket ifølge COPARK skyldes aktuelt mange ansøgninger om etablering af parkeringszoner.

På den ordinære generalforsamling den 4. marts 2024 ønskede nogle medlemmer undersøgt af advokat, om grundejerforeningens vedtægter og ordensreglement giver mulighed for at etablere en privat parkeringszone med restriktioner, jf. referatet af generalforsamlingen dateret 5. marts 2024.

Denne undersøgelse er gennemført af advokatfirmaet Advodan, se vedlagte ”Notat om privat parkeringsordning inden for rammerne af vedtægter og ordensregler”, dateret 11. april 2024. Advokaten, Line Kirketoft Justesen, konkluderer, at det vurderes at ligge inden for grundejerforeningens formål at kunne etablere private parkeringsrestriktioner.

Det forudsættes samtidig, at Ordensreglementet ændres.

Endelig oplyser advokaten, at den nye private parkeringsordning ikke behøver at fremgå af Ordensreglementet.

Rent praktisk vil det indebære, at ”parkeringsafsnittet” i det gældende Ordensreglement fjernes:

Parkering skal ske med størst muligt hensyn til grundejerne i foreningen. Parkering skal i videst mulige omfang foregå på grundejernes egen grund, men i den udstrækning dette ikke er tilstrækkeligt eller muligt for den pågældende grundejer skal parkering foregå ud for grundejerens egen grund. Skulle dette ej heller være tilstrækkeligt kan parkering foregå ud for andre grundejernes grunde, men vedvarende eller hyppig parkering ud for andre grundejeres grunde vil dog kræve den pågældende grundejers løbende tilsagn. Ved vedvarende og/eller hyppig parkering forstås parkering i mere end to døgn eller hyppigere end en gang om ugen.

Daglig- eller langtidsparkering af last-, flytte- og rutebiler, campingvogne, autocampere og lignende er forbudt ud for grundene. Parkering af ovennævnte enheder på grundene må ikke være til væsentlig gene for naboerne eller frembyde ubehageligt skue. Parkering på fortov er ikke tilladt.”

For at kunne vedtage ovennævnte ændring i Ordensreglementet, vil bestyrelsen – i henhold til vores vedtægter - indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ved først kommende lejlighed.


Skæve boliger på Radisevej

GF Hejmdal har fra Amager Vest Lokaludvalg modtaget en høringsskrivelse fra Københavns Kommune vedrørende kommunens projekt for opførelse af 10-12 skæve boliger på Radisevej.

Udtrykket ”skæve boliger” er kommunens eget, men beskriver det faktum, at de pågældende boliger skal rumme ”skæve eksistenser”, husvilde og lignende. GF Hejmdal har protesteret mod kommunens planer, primært fordi Radisevej er det sidste større grønne areal i området, og nu planlægges bebygget med nævnte boliger.

Når vi bliver hørt skyldes det, at vi er nabo til Radisevej.

Vores høringssvar ligger på GF Hejmdals hjemmeside www.gf-hejmdal.dk


TDC og fibernet

I januar og februar måned har TDC gravet i vores fortove for at nedlægge fremføringsrør til fibernet. Der er som bekendt ingen, der har bedt dem om dette, men projektet er godkendt af kommunen.

Det er bestemt ikke lige kønt, det TDC har lavet alle steder. Mandag den 21. maj gik bestyrelsen, TDC og kommunen en rundtur i vores område. Det resulterede i 53 punkter, der skal dokumenteres udbedret inden sommerferien.


Med venlig hilsen

Hans Henrik Gabelgaard
GF Hejmdal, formand

 Notat om privat parkeringsordning indenfor rammerne af vedtægter og ordensregler.pdf

Placering af 10 skæve boliger ved Radisevej

 Høringssvar vedr skæve boliger

Del dette indlæg
Vores blogs
Arkivér
Generalforsamling 2024
4. marts kl 19:30