Nyhedsbrev december 2020
Klimaveje

På baggrund af mødet den 31. august mellem Hejmdal, Odin og HOFOR vedrørende etablering af klimaveje i vores område, ønskede bestyrelsen en dialog med medlemmerne om HOFORs projekt på den ordinære generalforsamling den 21. september.

Som det fremgår af referatet, dateret 5. oktober, af den ordinære generalforsamling, var der blandt de 20 fremmødte medlemmer i al overvejende grad en negativ holdning til HOFORs projekt for klimaveje. Kritikken samlede sig primært om følgende punkter:

    • Tabet af 60% af de lovlige parkeringspladser er uacceptabelt højt

    • De vandopsamlingsbassiner der kan ses bl.a.  i områderne Ingolfs Allè og den sydligste del af Oxford Allè, bidrager på ingen måde til en forskønnelse af områderne, snarere tværtimod

    • Der er aktuelt ingen klimaplaner for området Sundbyvang/Urtehaven, hvilket indebærer, at vi får det meste af deres overfladevand. Om 10-15 år vil der ifølge det oplyste foreligge en plan for nævnte område

    • Da HOFORs anlæg ikke vil skærme mod et skybrud men alene kan håndtere en 10 års hændelse, er prisen for denne afskærmning for høj

På den baggrund meddelte formanden, at bestyrelsen ville orientere HOFOR om reaktionerne på det fremlagte projekt samt undersøge mulighederne for at ændre projektet således, at i det mindste nogle af de nævnte synspunkter kunne imødekommes.

Bestyrelsen kontaktede HOFOR og fremlagde skriftligt de på generalforsamlingen ovennævnte synspunkter.

Den 30. oktober afholdt bestyrelsen møde med HOFOR. HOFOR gav her udtryk for følgende:

En fornyet teknisk gennemgang af området ville ikke resultere i en væsentlig reduktion af antallet af bede, maksimalt to bede for hele området Hejmdal/Odin. Der kan således ikke skaffes flere lovlige parkeringspladser.

Der kan heller ikke etableres bede på vejenes hjørner samt inden for 10 meter zonen, da svingbanerne i givet fald vil blive for små for store køretøjer, skraldebiler og lastbiler.

HOFOR vil anlægge større faskiner under bedene på vejstykkerne op mod Sundbyvang/Urtehaven for at afbøde vandtilstrømningen fra nævnte områder.

HOFOR lover nu rød granit-kant på bedene.

HOFOR gentog, at klimavejene ikke kan håndtere et skybrud (er ikke skybrudsveje) men håndtere kraftig regn svarende til en 10 års hændelse.

HOFOR arbejder med et nyt og pænere koncept for beplantning i bedene, men kan endnu ikke udpege referencer. Vedligehold af bedene er HOFORs ansvar både med hensyn til hydraulisk funktion samt beplantning.

De to største kritikpunkter på vores generalforsamling var efter bestyrelsens opfattelse de stærkt reducerede parkeringsmuligheder samt den uskønne beplantning af bedene.

Efter mødet med HOFOR må bestyrelsen konstatere, at der ikke kan gøres noget ved de formindskede parkeringsmuligheder. 60% af de lovlige parkeringspladser forsvinder ved gennemførelsen af HOFORs projekt.

Vedrørende beplantningen af bedene skulle noget bedre være på vej. Hvad vides ikke, og det vil fortsat være HOFOR, der bestemmer udseendet.

Beslutning om klimaveje, Ja eller Nej

Det er grundejerne i Hejmdal, der skal træffe beslutningen om Ja eller Nej til klimaveje.

På mødet med HOFOR den 30. oktober gav HOFOR udtryk for, at det ikke hastede med en endelig beslutning fra Hejmdals side. Vi kunne derfor godt vente til forårets ordinære generalforsamling, der skal afholdes i perioden 1. marts til 30. april.

Ifølge vores vedtægter kan beslutningen om klimaveje vedtages med simpelt flertal, da vi ikke skal betale eller garantere for noget. Bestyrelsen ser derfor gerne et meget stort fremmøde af vores 92 medlemmer (forhåbentlig ingen alvorlige corona-restriktioner). Det vil være helt fatalt, hvis f.eks. kun 25 medlemmer møder op for at træffe denne væsentlige beslutning på generalforsamlingen.

Det vil således være meget ønskeligt, at afgørelsen bliver så klar som muligt, uanset hvad flertallet måtte beslutte. Et beskedent flertal for det ene eller det andet er på ingen måde ønskeligt.

Afslutningsvist ønskes alle grundejere i Hejmdal en glædelig jul og et godt nytår

Hans Henrik Gabelgaard
Formand
G/F Hejmdal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 21. september 2020 kl. 19.30
Menighedshuset, Irlandsvej 47