Generalforsamling 2009
               Tidspunkt: 
24/03/2009 - 19:30 - 22:00


Generalforsamling 2009

København d. 1. marts 2009

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. marts kl. 19.30 i Menighedshuset

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne

4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

Trafikdæmpende foranstaltninger - Se bilag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer

6. Valg af formand

               Hans Henrik Gabelgaard genopstiller

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af to revisorer og suppleant

9. Eventuelt


På bestyrelsens vegne

Hans Henrik Gabelgaard

Formand

 

Budget


Kontingent202400Gebyrer

 1000Renteindtægter

 2000

 Indtægter i alt

 203900

 


  

Gebyrer

 1000

 Mødeudgifter

 4000

 Vej - diverse

 50000

 Vej - Lotusvej - Overført fra 2008

 330000

 Honorarer & gaver

 1500

 Regnskabsmæssig assistance

 6000

 Kontorhold/Administration

 1000

 Udgifter i alt

 393500

 


  

Resultat

 -189600

 
 

Bemærk at underskuddet dækkes af overskuddet for de senere år, da det primært skyldes at Lotusvej renoveringen, bevilget på sidste års generalforsamling, er blevet forsinket, og udgiften derfor afholdes i 2009.

 

Gebyrfastsættelse jf. §5:

 

1. rykker                               kr. 75

2. rykker                               kr. 150

Ejendomsmæglerpakke            kr. 500

 

Forslag om trafikdæmpende foranstaltninger


Stillet af bestyrelsen:

 

Det er generalforsamlingen bekendt at en af bestyrelsens hovedopgaver er at forestå og regulere vedligeholdelsen at vores veje og herunder brugen af vejene. Brugen er fortrinsvis parkering og færdsel der desværre er steget en del gennem de seneste år. Med udsigten til den betragtelige udbygning af Sundbyvang vil trafikken på vores veje uundgåeligt stige endnu mere. Bestyrelsen vil derfor intensivere arbejdet med at begrænse trafikken gennem vores forening. I forbindelsen med udbygningen af Sundbyvang vil vi undersøge om det er muligt at få spærret de tre tilslutningsveje for 4-hjulet trafik. Skulle det ikke være muligt vil vi genansøge om trafikdæmpende foranstaltninger i vores forening, herunder 30 el. 40 km/t zone. Vi mener, at den mest effektive trafikdæmpning vil være cirkelbump i krydsene: Kaktusvej/Lotusvej/Pæonvej og Funkiavej. Af tidsmæssige årsager vil det nok ikke være muligt at få trafikdæmpning etableret i 2009, men bestyrelsen ønsker generalforsamlingens principbeslutning om dette i år.


Nyhedsbrev Januar 2009