Referat Generalforsamlign 22.maj 2007

2816 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. PS - foreningen har fået hjem meside: www.gf - hejmdal.dk

1. Grundejerforeningen Hejmdal Referat af ekstraordinær generalforsamling den 22. Maj 2007, kl 19.30 i menighedshuset på Irlandsvej. Næstformand Troels Koch (TK) bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, som afholdtes med henblik på fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget samt valg af formand. 1. Valg af dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstat erede at indkaldelse var sket med tilstrækkeligt varsel og i øvrigt iht. vedtægternes §8. Afholdelse af ekstraordinære generalforsamling besluttedes på ordinære generalforsamling 21. marts 07, idet der på denne ikke var tilstrækkeligt fremmødte til godken delse af budgetforslag, som indeholdt kontingentforhøjelse til brug for vejrenoveringsudgifter. Uanset antal af fremmødte kan ekstraordinære generalforsamling vedtage budgetforslaget med 2/3 flertal blandt fremmødte medlemmer. 17 stemmeberettigede var frem mødte. 2. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget. TK redegjorde for 3 ”budgetscenarier” A,B og C, som var fremsendt med mødeindkaldelsen: A viser et budget baseret på et uændret kontingent på kr 1800 årl./parcel B viser et budget baseret p å et kontingent på kr 2200 årl./parcel C viser et budget baseret på et kontingent på kr 2600 årl./parcel. Idet det forudsættes, at vejrenoveringen foretages i etaper hver især af omfang ca som den foretagne på Pæonvej, således at der vil restere 9 etaper , så vil renoveringen kunne være afsluttet som følger: A - budget i år 2024 B - budget i år 2020 C - budget i år 2017. Som meddelt i det udsendte er der regnet i 2007 - priser, hvorfor en løbende indeksregulering er nødvendig og ligeledes er i alle 3 scenarier indarbejdet en likviditetsreserve på kr 50.000. Scenarie C er vist som en orientering og for at understrege behovet for en kontingentforhøjelse i det hele taget. Til afstemning var dog kun budget B, stærkt anbefalet af bestyrelsen.

2. På forespørgsel fra salen, oplyste TK , at når fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget var angivet som 1 og ikke 2 punkter på dagsordenen, så skyldtes det, at de 2 ting var så tæt forbundne og allerede ved ordinære generalforsamling var programsat som 1 punkt. Bu dget B blev vedtaget enstemmigt. 3. Valg af formand Dette pkt. var også på dagsorden ved den ordinære generalforsamling, hvor ingen emner meldte sig, hvorfor medlemmerne dengang opfordredes til at finde formandsemner frem til kommende ekstraordinære gene ralforsamling. Da der trods dette ikke var fremkommet emner indvilgede nyvalgte bestyrelsesmedlem Hans Henrik Gabelgaard i at opstille. HHG blev valgt med akklamation. 4. Eventuelt 4.1 I relation til financiering af vejrenovering blev fra salen spurgt, om der forelå andre muligheder, idet der henvistes til en meget omfattende og gennemgribende renovering som foretages i naboforeningen syd for Sundbyvestervej. Frank Andersson kunne oplyse at denne forening udover et højere medlemskontingent også har kunne t skaffe sig midler gennem salg af et par grunde. HHG nævnte muligheden for et større indskud (kr 30 – 40.000) pr parcel for en hurtigere renoveringstakt. TK nævnte muligheden for at tage dette op på en kommende generalforsamling. 4.2 Generalforsamlingen henstiller at medlemmerne er mere påpasselige med fjernelse af ukrudt ved fortovene og vejkanterne. 4.3 Der blev efterlyst sociale aktiviteter i foreningen – ”så det ikke kun drejer sig om veje”. Initiativer vil blive hilst velkommen. 4.4 Fra beboerforeningen i etageejendommene på Gyldenlakvej har Hejmdal fået et brev, hvor man opfordrer os til at medvirke til etablering af en diagonalspærring i krydset Gyldenlakvej/Kentiavej (nordvest/sydøst), for at modvirke risikoen for ulykker. Der fremsattes divergerende opfattelser vedrørende en sådan spærring i relation til adgangen til Hejmdalområdet, parkeringsforholdene, omkostninger ved etableringen o.s.v. Der kan dog tidligst træffes nogen beslutning vedrørende forholdet på ordinære general forsamling foråret 08. Forinden retter bestyrelsen henvendelse til kommunen for at få be - eller afkræftet om en vejspærring overhovedet kan påregnes godkendt. Referent: Arne Trads ___________________ Dirigent: Peter Fenger

Visninger

 • 2816 Totale visninger
 • 2398 Webside visninger
 • 418 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 58 www.gf-hejmdal.dk
 • 16 adm.gf-hejmdal.dk
 • 9 gf-hejmdal.dk