Hejmdal generalforsamlingsreferat 120313

2661 visninger
0 Synes om
0 0

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

3. 4 Aflæggelse af regnskab. Formanden kommentered e regnskabet. Alt kontingent er indbetalt Årets udgifter har været væsentlig mindre end budgeteret , hvilket skyldes vejrenoveringens udsættelse. Regnskabet godkendtes. 5 . Fremlæggelse af budget. Formanden kommenterede budget t et. Som meddelt i indbydelsen foreslås en kontingentforhøjelse på kr 500. Forslaget begrundes i de forventede øgede udgifter til vejvedligeholdels e, som skønnes nødvendige efter de seneste års hårde vintre , og ønsket om at alle foreningens vejstrækninger inden for en overskuelig fremtid kan renoveres. Men især begrundes forhøjelsen i de modtagne pålæg fra kommunen, senest pålæg om fremtidig vedligeh oldelse af de planlagte bump , og fremtidige pålæg om fremskyndelse af vejrenoveringer kan ikke udelukkes. Budget for 2013 og kontingentforhøjelsen på kr 500 godkendtes. 6 Valg af form and Hans Henrik Gabelgaard genopstiller. HHG genvalgtes med akk lamation for en ny 2 - årig periode. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende suppleanter genopstillede: Tony Olsen og Leif Henriksen genvalgtes Efter mere end 10 år i bestyrelsen ønskede foreningens kasserer Ejvind Hansen at udtræd e . Forsamlingen takkede EH for indsatsen. Ingen ønskede at opstille til valg som kasserer, og det besluttedes at bestyrelsen konstituerede sig med ny kasserer ved førstkommende bestyrelsesmøde og at ny kasserer bliver meddelt i referat fra generalforsamlingen. * 8 Valg af to revisorer og suppleant. Peter Fenger genopstiller PF genvalgtes med akklamation . Generalforsamlingen accepterede , at der kun er 1 revisor.

4. 9 Eventuelt Der blev oplyst om nedsunket vejareal på Lotusvej, sandsynligvis som følge af rotter, samme sted som for et par år siden. Dengang udbedrede kommunen . Bestyre lsen har rettet henvendelse til kommunen desangående, for eløbig uden resultat. Angående de mange indbrud og tyverier i den seneste tid kunne oplyses at der var tale om indbrud såvel om dagen som om natten mens folk sover . Endvidere oplystes om tyverier fra varevogne , skure o.m.a. Foreningen kan kun opfordre t il at man ser godt efter og taler sammen om mistænkelig adfærd. Vedrørende de af kommunen foreslåede bump på foreningens veje, kan der , til de der ikke har modtaget oplysningerne , henvises til foreningens hjemmeside. --------------------------------- ------------- Dirigent, Peter Fenger Bestyrelsen, incl. suppleanter består af følgende: Hans Henrik Gabelgaard , HHG, formand, Pæonvej 24, 32 59 82 60, formand@gf - hejmdal.dk Troels Koch, TK, Funkiavej 47, 32 97 56 95, tk@santaris.com Frank Andersson, FA, Funkiavej 32, 32 59 79 39 Arne Trads, AT, Funkiavej 39, 32 59 72 46, trads - ravig@mail.tele.dk , referent. Leif Henriksen, LH, Funkiavej 20 , 32 55 20 75, leif@ lnhenriksen.dk To n y Olsen, TO, Funkiavej 37 , 32 97 91 01 , tony@tgobyg.dk * Bestyrelsen har på møde 4. april konstitueret sig med Tony Olsen som kasserer. Foreningens e - mailadresse: bestyrelsen@gf - hejmdal.dk Foreningens hjemmeside: www.gf - hejmdal.dk

5.

2. Et medlem ønskede nærmere orientering om påbuddet om vejrenoveringen. Formannden oplyste at det var et påbud fra kommunen til beboere på østlige del af Funkiavej om at renovere fra H yacintvej til Oxford Alle og at arbejdet skulle udføres i sammenhæng med tilsvarende påbudte arbejder ved de 3 naboforeninger nord og øst for. O pstartsmøde har været afholdt og som meddelt under beretning vil arbejdet starte så snart vejrliget tillader. I relation til den langsigtede vejrenovering oplyste formanden at der for ny lig fra kommunen er med et projekt ”Sikre Skoleveje”. De grundejere hvis grund er placeret udfor de planlagte bump, ca 50% af medlemmerne, har modtaget tilsvarende oriente ring tilknyttet en partshøringsfrist, der allerede er udløbet . Ifølge orientering en betaler kommunen etablering af bumpene , mens vedligeholdelsen efterfølgende påhviler vores forenin g. På forespørgsel kunne formanden oplyse at der ikke er noget budget for vedligeholdelsen af bumpene, idet der er mange uafklarede forhold. Således er der i det fremsendte projektmateriale vist bump på de korte strækninger af Pæonvej, Kaktusvej og Lotusve j nord for Funkiavej op mod Tomat vej , hvor der iflg. Sundbyvangprojektet skal lukkes for bilkørsel. Disse 3 bump giver selvsagt ingen mening. Der er endvidere ikke oplyst om bumpene bliver suppleret med træstolper. Angående nedlæggelse af el - luftledningerne lyder de seneste oplysninger fra DONG at det planlægges udført fra juni 2014, og at det ville blive varslet 3 mdr i forvejen. Oplysningerne fra DONG modtages med et vist forbehold, idet der tidligere har været op lyst om start på nedlæggelser i både 2008, 2010 og 2012 . Ledningerne vil blive lagt i fortovene, således at der ikke bliver tale om at bryde nylagt asfalt op. Den enkelte grundejer skal selv vedligeholde sin indkørsel og en evt. o pretning af n edsunkne kan tsten i indkørslen . Det vil naturligvis blive udført af foreningen, når det indgår i de store renoveringsprojekter. Som tidligere omtalt vil Pæonvej, Kaktusvej og Lotusvej iflg. lokalplan blive lukket for bilkø r sel ved indk ørsel til Sundbyvangområdet. F o reningen har ikke kendskab til at lokalplanen skulle være ændret , og d e nyligt modtagne planer fra kommunen om oprettelse af bump på samme positioner er ikke helt forståelige. Iflg. samme lokalplan er det grønne område mellem Tomatvej og Hejmdal på en stræ kning fra Pæonvej til Kaktusvej udlagt til opholds - og legeområde. Et medlem, som er nabo til byggearbejderne på Sundbyvang, kunne berette om en positiv dialog med entreprenøren, således at man bl.a. nu kunne konstatere opstart kl 7 og ikke kl 6 eller endn u tidligere. 3 Indkomne forslag fra medlemmer Ingen .

1. Grundejerforeningen HEJMDAL Referat af ordinær gen eralforsamling den 12. marts 2013, kl 19:3 0 i menighedshuset på Irlandsvej 1. Dirigent Peter Fenger valgtes som dirigent. PF konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med varsel og dagsorden som foreskrevet i vedtægterne . Der var in gen forslag fra medlemmer til behandling. AT valgtes som referent. 36 fremmødte incl. bestyrelsen, repræsenterende 29 husstande . 2. Bestyrelse ns beretning om det forløbne år, ved formanden. Året har for bestyrelsen været præget af afventning af dels den fra kommunen påbudte vejrenovering af østlige del af Funkiavej og derefter af færdiggørelsen af KE’s fjernvarmearbejder i dele af samme vejstrækning. Sidstnævnte arbejde bevi rkede at vejrenovering en måtte udsættes og grundet vintervejret vil renoveringen først opstarte nu i foråret. Dog er en mindre del af renoveringen ved krydset Funkiavej/Hyacintvej/Gyldenlakvej allerede udført. Bestyrelsen har fulgt byggearbejderne på Sundbyvang og har overf or entreprenøren påtalt bil kørsel og jordrystelser forårsaget af nedramninger . Entreprenøren har lovet at rystelser ikke mere vil forekomme. Der har været forlydender om rotter i forbindelse med Sundbyvangarbejderne og man opfordrer derfor til at man holder godt øje i skure og lignende steder. Via foreningens nyhedsbrev har bestyrelsen i årets løb viderebr agt praktiske oplysninger , og også ved personlige henvendelser har bestyrelsen i sommerens løb opfordret til bl.a. renholdelse af veje og fortove – dog med begrænset effekt. Der har i årets løb været mange indbrud hos foreningens medlemmer . F oreningen ha r kendskab til 21 tilfælde . Foreningen vil gerne informeres af medlemmer som har haft indbrud. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning - samt svar Der blev opfordret til at man til forestående Funkiavejrenovering valgte en anden entreprenør end den som hav de udført Lotus vej for få år siden. Der blev oplyst om , at der anvendes anden entreprenør.

Visninger

 • 2661 Totale visninger
 • 2184 Webside visninger
 • 477 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 56 www.gf-hejmdal.dk
 • 34 adm.gf-hejmdal.dk
 • 8 gf-hejmdal.dk